DE / EN

Polityka prywatności

<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>POLITYKA PRYWATNOŚCI<br /><br /></strong></span></h2>

<p>&nbsp; 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego <a href="http://www.kokoworld.pl">www.kokoworld.pl</a> (zwanego dalej: &bdquo;Sklepem Internetowym&rdquo;).</p>

<p>&nbsp; 2. Właścicielem Sklepu Internetowego, a tym samym administratorem danych jest Agata Kurek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Agata Kurek KOKO z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ślusarskiej, 30-710 Krak&oacute;w, NIP: 6772216660, Regon: 121500418 zwana dalej KOKOWorld.</p>

<p>&nbsp; 3. Dane osobowe zbierane przez KOKOWorld za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane r&oacute;wnież RODO.</p>

<p>&nbsp; 4. Wasze dane są dla nas ważne, dlatego KOKOWorld dokłada najwyższej staranności do poszanowania prywatności Klient&oacute;w odwiedzających Sklep Internetowy.<br /><br /></p>

<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18pt;">&sect; 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna</span><br /><br /></strong></h2>

<ol>

<li>KOKOworld zbiera informacje dotyczące swoich Klient&oacute;w, kt&oacute;rymi mogą być:</li>

</ol>

<p>- osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (&bdquo;Konsumenci&rdquo;),&nbsp;</p>

<p>- osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową&nbsp;</p>

<p>- osoby fizyczne reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, kt&oacute;rym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.</p>

<p>&nbsp; 2. Dane osobowe Klient&oacute;w są zbierane w przypadku:</p>

<p>a) składania zam&oacute;wienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: <em>niezbędność do wykonania umowy sprzedaży</em> (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);</p>

<p>&nbsp; b) zapisania się do otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter). Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Klient&oacute;w o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach, kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną. Podstawa prawna - <em>zgoda osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter</em> (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.</p>

<p>&nbsp; 3. W przypadku składania zam&oacute;wienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:</p>

<p>&nbsp; a) adres e-mail;</p>

<p>&nbsp; b) dane adresowe:</p>

<p>&nbsp; a. kod pocztowy i miejscowość;</p>

<p>&nbsp; b. kraj (państwo);</p>

<p>&nbsp; c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.</p>

<p>&nbsp; c) imię i nazwisko;</p>

<p>&nbsp; d) numer telefonu.</p>

<p>&nbsp; 6. W przypadku Przedsiębiorc&oacute;w, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:</p>

<p>&nbsp; a) firmę Przedsiębiorcy;</p>

<p>&nbsp; b) numer NIP.</p>

<p>&nbsp; 4. Zapisanie się do Newslettera jest potwierdzane przez Klienta poprzez podanie adresu e- mail w rubryce: Zapisz się do Newslettera i stanowi wyrażenie przez Klienta dobrowolnie zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. KOKOworld zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Klienta; czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względ&oacute;w technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkownik&oacute;w, bez podania przyczyny; usunięcia konta, kt&oacute;rego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego KOKOworld lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakł&oacute;cone korzystanie z usługi przez innych użytkownik&oacute;w.</p>

<p>&nbsp; 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczeg&oacute;lności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.</p>

<p>&nbsp; 6. Od Klient&oacute;w mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w kt&oacute;re zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - <em>prawnie uzasadniony interes</em> (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.</p>

<p>&nbsp; 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niekt&oacute;re dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiar&oacute;w poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.</p>

<p>&nbsp; 8. Dane osobowe przekazane KOKOWorld podawane są przez Klient&oacute;w dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Braku podania niezbędnych informacji w formularzu zam&oacute;wienia, uniemożliwi Klientowi złożenie i realizację zam&oacute;wienia.<br /><br /></p>

<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>&sect; 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?</strong></span></h2>

<p>&nbsp; 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z kt&oacute;rych korzysta KOKOWorld przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, kt&oacute;rym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają według instrukcji KOKOWorld (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).</p>

<p>&nbsp; a) <strong><em>Podmioty przetwarzające</em></strong>. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe i prawne, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, doradcy, firmy kurierskie.</p>

<p>&nbsp; b) <strong><em>Administratorzy.</em></strong> Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.</p>

<p>&nbsp; 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę gł&oacute;wnie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Może się jednak zdarzyć, iż dostawcy znajdują się poza obszarem EOG, w&oacute;wczas dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony danych Klient&oacute;w pozostawał bezpieczny. Korzystamy z bezpiecznych rozwiązań <em>cloud computing</em>.</p>

<p>&nbsp; 3. Dane osobowe Klient&oacute;w przechowywane są:</p>

<p>&nbsp; a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda w&oacute;wczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez KOKOWorld tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić KOKOWorld i jakie mogą być podnoszone wobec niego.&nbsp;</p>

<p>b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, w&oacute;wczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez KOKOWorld tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.&nbsp;</p>

<p>4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klient&oacute;w, a także administrowania Sklepem Internetowym.</p>

<p>5. KOKOWorld, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczeg&oacute;lności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.</p>

<p>6. Jeżeli Klient wybiera dostawę kurierem, w&oacute;wczas jego dane przekazywane są uznanej firmie kurierskiej, celem realizacji dostawy.</p>

<p>7. Jeżeli Klient dokonuje płatności online, w&oacute;wczas jest ona realizowana przez mBank oraz sparkasse-oberlausitz-niederschlesien. Korzystamy ponadto z pośrednik&oacute;w płatności: paypal, bluemedia, sofort, braintree.<br /><br /></p>

<h2 style="text-align: center;"><strong>&sect; 3 Mechanizm cookies, adres IP</strong></h2>

<ol>

<li>KOKOWorld nie zbiera w spos&oacute;b automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.</li>

<li>Pliki cookies (tak zwane &bdquo;ciasteczka&rdquo;) stanowią dane informatyczne, w szczeg&oacute;lności pliki tekstowe, kt&oacute;re przechowywane są w urządzeniu końcowym Klient Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z kt&oacute;rej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.</li>

<li>Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.</li>

<li>Pliki cookies wykorzystywane są w celu:</li>

</ol>

<p>a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg&oacute;lności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;</p>

<p>b. tworzenia statystyk, kt&oacute;re pomagają zrozumieć, w jaki spos&oacute;b Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;</p>

<p>5<strong>. </strong>W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plik&oacute;w cookies: &bdquo;sesyjne&rdquo; (session cookies) oraz &bdquo;stałe&rdquo; (persistent cookies). Cookies &bdquo;sesyjne&rdquo; są plikami tymczasowymi, kt&oacute;re przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). &bdquo;Stałe&rdquo; pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plik&oacute;w cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.</p>

<p>6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plik&oacute;w cookies:</p>

<p>a. &bdquo;niezbędne&rdquo; pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;</p>

<p>b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;</p>

<p>c. &bdquo;wydajnościowe&rdquo; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;</p>

<p>d. &bdquo;funkcjonalne&rdquo; pliki cookies, umożliwiające &bdquo;zapamiętanie&rdquo; wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z kt&oacute;rego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;</p>

<p>e. &bdquo;reklamowe&rdquo; pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.</p>

<p>7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plik&oacute;w cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plik&oacute;w cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczeg&oacute;lności w taki spos&oacute;b, aby blokować automatyczną obsługę plik&oacute;w cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego. Szczeg&oacute;łowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plik&oacute;w cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).</p>

<p>8. Operator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plik&oacute;w cookies mogą wpłynąć na niekt&oacute;re funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.</p>

<p>9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być r&oacute;wnież przez wsp&oacute;łpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawc&oacute;w oraz partner&oacute;w, w tym portale społecznościowe. KOKOWorld nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.</p>

<p>10. Więcej informacji na temat plik&oacute;w cookies dostępnych jest pod adresem <em>www.wszystkoociasteczkach.pl</em> lub w sekcji &bdquo;<em>Pomoc</em>&rdquo; w menu przeglądarki internetowej.</p>

<p>11. KOKOWorld może gromadzić adresy IP Klient&oacute;w. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadk&oacute;w jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez KOKOWorld przy diagnozowaniu problem&oacute;w technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich region&oacute;w notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych program&oacute;w do przeglądania treści Sklepu Internetowego.<br /><br /></p>

<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>&sect; 4 Prawa os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą</strong></span></h2>

<p>&nbsp; 1. <em>Prawo do cofnięcia zgody </em>- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił KOKOWorld</p>

<p>&nbsp; b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.</p>

<p>&nbsp; c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.</p>

<p>&nbsp; d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, kt&oacute;re zgodnie z prawem KOKOWorld może świadczyć jedynie za zgodą.</p>

<p>&nbsp; 2. <em>Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych</em> - podstawa prawna: art. 21 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczeg&oacute;lną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli KOKOWorld przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produkt&oacute;w i usług KOKOWorld.</p>

<p>&nbsp; b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikat&oacute;w marketingowych dotyczących produkt&oacute;w lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.</p>

<p>&nbsp; c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i KOKOWorld nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania kt&oacute;rych, Klient wni&oacute;sł sprzeciw.</p>

<p>&nbsp; 3. <em>Prawo do usunięcia danych (&bdquo;prawo do bycia zapomnianym&rdquo;)</em> - podstawa prawna: art. 17 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niekt&oacute;rych danych osobowych.</p>

<p>&nbsp; b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:</p>

<p>&nbsp; a. dane osobowe nie są już niezbędne do cel&oacute;w, w kt&oacute;rych zostały zebrane lub w kt&oacute;rych były przetwarzane;</p>

<p>&nbsp; b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;</p>

<p>&nbsp; c. wni&oacute;sł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;</p>

<p>&nbsp; d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;</p>

<p>&nbsp; e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, kt&oacute;remu KOKOWorld podlega;</p>

<p>&nbsp; f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.</p>

<p>&nbsp; c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KOKOWorld może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do cel&oacute;w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczeg&oacute;lności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, kt&oacute;re to dane zachowywane są dla cel&oacute;w rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług KOKOWorld, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zam&oacute;wienia, kt&oacute;re to dane zachowywane są dla cel&oacute;w rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.</p>

<p>&nbsp; 4. <em>Prawo do ograniczenia przetwarzania danych</em> - podstawa prawna: art. 18 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z kt&oacute;rych korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. KOKOWorld nie będzie też wysyłał żadnych komunikat&oacute;w, w tym marketingowych.</p>

<p>&nbsp; b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:</p>

<p>&nbsp; a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych &ndash; w&oacute;wczas KOKOWorld ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;</p>

<p>&nbsp; b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;</p>

<p>&nbsp; c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do cel&oacute;w, w kt&oacute;rych zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;</p>

<p>&nbsp; d. gdy wni&oacute;sł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych &ndash; w&oacute;wczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy &ndash; ze względu na szczeg&oacute;lną sytuację &ndash; ochrona interes&oacute;w, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, kt&oacute;re realizuje KOKOWorld, przetwarzając dane osobowe Klienta.</p>

<p>&nbsp; 5. <em>Prawo dostępu do danych</em> - podstawa prawna: art. 15 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo uzyskać od KOKOWorld potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:</p>

<p>&nbsp; a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;</p>

<p>&nbsp; b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źr&oacute;dle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;</p>

<p>&nbsp; c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.</p>

<p>&nbsp; 6. <em>Prawo do sprostowania danych</em> - podstawa prawna: art. 16 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo do żądania od KOKOWorld niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, kt&oacute;re są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem cel&oacute;w przetwarzania, Klient, kt&oacute;rego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.</p>

<p>&nbsp; 7. <em>Prawo do przenoszenia danych</em> - podstawa prawna: art. 20 RODO.</p>

<p>&nbsp; a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, kt&oacute;re dostarczył KOKOWorld, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma r&oacute;wnież prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.&nbsp;</p>

<p>&nbsp; 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, KOKOWorld spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań &ndash; KOKOWorld nie będzie m&oacute;gł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dw&oacute;ch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.</p>

<p>&nbsp; 9. Klient może zgłaszać do KOKOWorld skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.</p>

<p>11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.<br /><br /></p>

<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>&sect; 5 Zmiany Polityki Prywatności</strong></span></h2>

<p>&nbsp; 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym KOKOWorld poinformuje Klient&oacute;w z wyprzedzeniem 7 dni.</p>

<p>&nbsp; 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@kokoworld.pl</p>

<p>&nbsp; 3. Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2018 r.</p>

zrównoważona produkcja

Odpowiedzialne materiały

Ekowysyłka

14 dni na zwrot

KOKO WORLD logo
  • ul. Starowiślna 19, KRAKÓW