DE / EN

Regulamin

 

Sklep internetowy KOKOworld, dostępny pod domeną internetową http://kokoworld.pl, prowadzony jest przez:

Agata Kurek, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Agata Kurek KOKO z siedzibą w Krakowie przy ulicy Cystersów 21c, 31-553 Kraków, NIP: 6772216660, Regon: 121500418 zwana dalej KOKOWorld

DEFINICJE:

KOKOworld - sklep prowadzony przez firmę Agata Kurek KOKO z siedzibą w Krakowie przy ulicy Cystersów 21c, 31-553 Kraków, hello@kokoworld.pl. Punkt sprzedaży bezpośredniej znajduje się w Krakowie przy ul. Starowiślnej 19, natomiast magazyn produktów KOKOworld, gdzie następuje kompletowanie zamówień klientów mieści się przy ulicy
ul. Cystersów 21C / 14 w Krakowie. Adres korespondencyjny: 

Agata Kurek KOKO
ul. Cystersów 21C / 14
31-553 Kraków

SKLEP INTERNETOWY KOKOworld - sklep internetowy prowadzony przez KOKOworld, prowadzący sprzedaż Towarów za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną internetową http://kokoworld.pl;

KLIENT - osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w sklepie internetowym KOKOworld;

TOWARY - produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym KOKOKOworld;

ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

KOSZYK – funkcjonalność sklepu internetowego KOKOworld, dzięki któremu Klient składa zmówienie, określając tj. ilość zamówionych towarów, adres oraz sposób dostawy, formę płatności czy też dane służące do wystawienia przez sklep internetowy KOKOworld faktury VAT;

DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego KOKOworld, w tym przede zasady składania Zamówień na oferowane w sklepie Towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione Towary, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego KOKOworld możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z sklepu internetowego KOKOworld w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz powstrzymać się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zaś dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie sklepu internetowego KOKOworld jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.


§ 2. 
Informacje o produktach

1. Informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego KOKOworld stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu Cywilnego („k.c.”)

2. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta miejsca dostawy, a także wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

4. KOKOworld zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz wprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Towaru wskazana na stronie sklepu internetowego KOKOworld w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Ceny Towaru podane w sklepie internetowym KOKOworld są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepie stacjonarnym ani w innych punktach sprzedaży. Ceny podane w sklepie internetowym KOKOworld nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w sklepie stacjonarnym KOKOworld.

§ 3. Warunki realizacji Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie na Towary znajdujące się aktualnie w asortymencie sklepu internetowego KOKOworld przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2.Celem skutecznego złożenia Zamówienia na wybrany Towar należy kolejno dokonać następujących czynności:

a) dokonać wyboru Towaru oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do Koszyka” bądź też równoznaczny znajdujący się obok ikony ze zdjęciem danego Towaru,

b) dokonać wyboru rodzaju przesyłki tj. sposobu dostarczenia Towaru do podanego przez Klienta miejsca docelowego bądź skorzystania z możliwości osobistego odbioru Towaru przez Klienta w punkcie sprzedaży bezpośredniej KOKOworld (Kraków, ul. Starowiślna 19),

c) dokonać wyboru metody płatności,

d) wpisać adres na który ma nastąpić dostawa towaru, a w wiadomości również adres e-mail oraz nr telefonu,

e) wpisać dane do faktury VAT, jeżeli ma ona zostać Klientowi wystawiona,

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

3. KOKOworld zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym Zamówieniem.

4. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do KOKOworld ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru.

5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma od KOKOworld poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

6. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.

7. Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie Zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości realizacji przez KOKOworld Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, KOKOworld poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji niezwłocznie. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, KOKOworld nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.

9. Organizowana przez sklep internetowy KOKOworld sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Towarów i trwa przez określony czas. W związku z tym Zamówienia na Towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania Zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Każdorazowe zasady promocji określone są odrębnymi regulaminami.

 

§ 4. Dostawa towaru

1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Towar może również zostać osobiście odebrany przez Klienta w sklepie KOKOworld, przy ulicy Starowiślnej 19 w Krakowie, w godzinach jego funkcjonowania w terminie wskazanym przez KOKOWorld.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej. 4. Dostawa Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej. KOKOworld zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.

5. Termin dostawy Towaru jest różny dla poszczególnych produktów, może wynosić od 1 do 21 dni roboczych. Okres dostawy jest liczony od zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta w wysokości zależnej od wyboru sposobu dostawy.

7. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy). 

8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki KOKOworld zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym KOKOworld, nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od KOKOworld oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5. Formy płatności i realizacja Zamówienia

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,  ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718, Sopot, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561.

2. Klient dokonuje płatności za Towar przed odbiorem Towaru w formie wskazanej poniżej, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez KOKOworld potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej:

       a) kartą płatniczą: 

                 * Visa

                 * Visa Electron

                 * MasterCard

                 * MasterCard Electronic

                 * Maestro  

b) przelewem na numer rachunku bankowego KOKOworld prowadzony w banku: mbank 53114020040000300276494029 IBAN: PL53 1140 2004 0000 3002 7649 4029 SWIFT-BIC: BREXPLPWMBK;

c) płatnością w systemie Paypal;  obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez KOKOworld potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez KOKOWorld informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta)

d) płatność za pobraniem - nie łączy się z darmową wysyłką.

3. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z Towarem. Klient upoważnia KOKOworld do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi KOKOworld o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, KOKOWorld dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego Klienta.

4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

§ 6. Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym KOKOworld w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) , który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, tj. formularza o którym mowa w pkt. 4 na piśmie w terminie 14 dni kierując je na adres KOKOworld, Agata Kurek KOKO ul. Cystersów 21C / 14 31-553 Kraków lub e-mailem na adres hello@kokoworld.pl.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient ma do wyboru dwie opcje:

a) KOKOworld zamawia kuriera po Towar. W tym celu Klient powinien przekazać na adres e-mail hello@kokoworld.pl następujące informacje: dane adresowe do odbioru przesyłki, telefon kontaktowy oraz datę i przedział czasowy dla odbioru przesyłki. Po otrzymaniu stosownych danych w przeciągu jednego dnia roboczego zostanie dla Klienta zamówiony kurier zwrotny. Na adres e-mail Klienta zostanie przekazany list przewozowy dla przesyłki. Do przesyłki należy obowiązkowo dołączyć wypełniony formularz zwrotu, który znajduje się pod adresem: https://www.kokoworld.pl/strona/zwroty-i-reklamacje Koszt odesłania Towaru przy pomocy kuriera zaproponowanego przez KOKOworld wynosi 14,9 zł. Jeżeli koszt wysyłki do Klienta, podlegający zwrotowi jest w równej wysokości co koszt odesłania Towaru do KOKOworld, opisany w niniejszym punkcie, wówczas Klient wyraża zgodę na wzajemne potrącenie tych należności. Klientowi zwrócona zostanie wówczas należność za Towar. 

b) Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Do paczki z Towarem dołączana jest naklejka z adresem KOKOworld, z której Klient powinien skorzystać. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KOKOworld.

4. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy KOKOworld zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KOKOworld), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 10 dni roboczych od dnia, w którym KOKOworld został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

10. KOKOworld dokonuje zwrotu płatności w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia KOKOworld dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KOKOworld, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Niezależnie od postanowień ustalonych powyżej w niniejszym paragrafie, Klienci, będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy w terminie dłuższym niż 14 dni w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia, jednakże wówczas zwrot środków następuje jedynie na kartę podarunkową ważną 12 miesięcy. Towar zwracany w każdym wypadku nie może nosić śladów użytkowania. 

 

§ 7. Rękojmia

1. KOKOworld jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556 ze zn. 1-556 ze zn. 3 KC.

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na podany adres: KOKOworld, Agata Kurek KOKOul. Cystersów 21C / 14, 31-553 Kraków lub za pomocą poczty e-mail hello@kokoworld.pl

4. Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany Towaru wraz z oraz opisem reklamacji. 

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: KOKOworld, Agata Kurek KOKOul. Cystersów 21C / 1431-553 Kraków,  najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. KOKOworld w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 8. Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną

1. KOKOworld oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego KOKOworld, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia KOKOworld o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego KOKOworld.

3. Informacje wskazane w ust. 2. powyżej należy kierować na piśmie na adres siedziby KOKOworld bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kokontakt@kokoworld.pl z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji.

4. KOKOworld w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do pisma Klienta i powiadomi go o sposobie naprawienia nieprawidłowości bądź też sposobie dalszego postępowania.

 

§ 9.  Usługi nieodpłatne Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na wysyłaniu Newslettera.

 2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Newslettera, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Zapisanie się do Newslettera jest potwierdzane przez Klienta poprzez podanie adresu e- mail w rubryce: Zapisz się do Newslettera i stanowi wyrażenie przez Klienta dobrowolnie zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. Sklep internetowy KOKOworld nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację. 

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez KOKOworld, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez KOKOworld do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. KOKOworld zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Klienta; czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego KOKOworld lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych i prywatności

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. KOKOworld ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. KOKOworld informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KOKOworld informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 4. KOKOworld zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez KOKOworld do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. KOKOworld poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie KOKOworld, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.12.2018 roku.

zrównoważona produkcja

Odpowiedzialne materiały

Ekowysyłka

14 dni na zwrot

KOKO WORLD logo
  • ul. Starowiślna 19, KRAKÓW